Referencje

Współpracę z brokerem Panem Andrzejem Mikołajewskim rozpoczęliśmy w roku 1997. Opieka merytoryczna stała się pomocna w wynegocjowaniu i wyborze najkorzystniejszej oferty pod względem wysokości składki. Od czasu powierzenia sfery ubezpieczeń naszemu brokerowi, nie zajmujemy się sprawami spornymi dotyczącymi szkód, które uprzednio zabielały nam dużo czasu na zbędną korespondencję. Dotychczasową współpracę oceniamy bardzo pozytywnie, zarówno w ochronie ubezpieczeniowej, uzyskanych obniżkach składki, jak i pełnej likwidacji szkód.

PREZES ZARZĄDU INHATEX Sp z o.o.
mgr Irena Kaźmierska

Usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego prowadzone na rzecz przez Biuro Brokerskie Puls Pana Andrzeja Mikołajewskiego charakteryzują się wysokim profesjonalizmem. Broker posiada wysokie kwalifikacje, wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, które wykorzystuje przy obsłudze ubezpieczeń. W szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym jednostek gospodarczych, wykazuje On doskonałą orientację w problematyce spraw ubezpieczeniowych. Niniejszym stwierdzam, że Broker wywiązuje się ze swoich obowiązków bez zastrzeżeń. Harmonogram prac oraz jakość wykonywanych usług, świadczą o bardzo dobrej organizacji pracy tego Biura. Obsługa ubezpieczeniową wykonana z najlepszymi standardami w tym zakresie oraz terminowość, upoważniają nas do rekomendowania Biura Brokerskiego PuIs, wszystkim podmiotom gospodarczym, jako Firmy rzetelnej, fachowej posiadającej doświadczenie w prowadzeniu usług pośrednictwa ubezpieczeniowego na bardzo wysokim poziomie.

DYREKTOR PGKiM Sp. z o.o. w Janikowie
mgr Jan Drzewiecki

Z satysfakcją informujemy, że od kilku lat współpracujemy z brokerem Panem Andrzejem Mikołajewskim. Współpracę oceniamy pozytywnie zarówno na odcinku korzystnych stawek, jakie uzyskujemy w momencie ubezpieczenia jak i likwidacji szkód. Ubezpieczenia są ulokowane w tej firmie ubezpieczeniowej, z której za pośrednictwem brokera otrzymujemy odszkodowanie terminowo i w pełnej wysokości. Przekazując niniejszy list referencyjny jesteśmy zdania, że współpraca z brokerem zasługuje na uznanie.

CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOT DS. TECHNICZNO EKSPLOATACYJNYCH PWiK w INOWROCŁAWIU
mgr inż. Marian Dombek

Firma Drogi i Mosty Henryk Boczek z siedzibą w Inowrocławiu wyraża zadowolenie z przebiegu dotychczasowej współpracy z Biurem Brokerskim PIJLS, które reprezentuje pan Andrzej Mikołajewski. w ramach współpracy Brokerzy pracują przy konstruowaniu pakietów ubezpieczeń komunikacyjnych programów ubezpieczeniowych dla naszej firmy, a także monitoringu likwidacji szkód od 2011 roku. Jednocześnie od 20l3 roku rozpoczęliśmy współpracę przy zawieraniu polis ubezpieczeniowych w ramach udzielania przez naszą firmę gwarancji należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek. Wszystkie powierzone zadania załatwiane są sprawnie, solidnie oraz przebiegają w dobrej atmosferze. Specyfika działalności firmy Drogi i Mosty Henryk Boczek wymaga wnikliwego analizowania rynku ubezpieczeń. Biuro Brokerskie ,,PIJLS'' zapewnia stałą analizę produktów na rynku ubezpieczeń, konsultacje w zakresie wyboru proponowanych pakietów i bieżące prowadzenie spraw z nimi związanych. Z całą odpowiedzialnością możemy zarekomendować Biuro Brokerskie ,,PIJLS'' wszystkim tym, którzy zainteresowani są wszechstronną i skuteczną obsługą ubezpieczeniową w swojej firmie.

WŁAŚCICIEL DROGI i MOSTY
inż. Henryk Boczek

W 1998 roku nawiązaliśmy współpracę z brokerem, panem Andrzejem Mikołajewskim, reprezentującym Biuro Brokerskie PULS. Po zapoznaniu się Z zakładem i specyfiką jego działalności Broker reprezentuje nasze interesy na rynku ubezpieczeniowym prowadzi negocjacje warunków ubezpieczeń i wysokości składek, jest doradcą w wyborze firmy ubezpieczeniowej oraz zapenia fachową pomoc w sprawach dotyczących likwidacji szkód. Dotychczasową współpracę z Biurem Brokerskim PULS oceniam bardzo pozytywnie.

DYREKTOR NZOZ w JAKSICACH
lek. med. Marek Kaczmarczyk

Przedsiębiorstwo Transportowe ,,TRANSBUD BIs BIELAWY" Sp. z o.o. ,BB-L92 Piechcin zaświadcza, że BIURO BROKERSKIE ,,PULS" Andrzej Mikołajewski współpracuje z Nami od 2008 roku.Wcześniej od 1997 roku Biuro Brokerskie współpracowało z Firmą TRNASBUD BIELAWY jako firmą Państwową. Przedsiębiorstwo zatrudnia ludzi o właściwych kwalifikacjach i z odpowiednim doświadczeniem zawodowym co powoduje, że Firmę cechuje dobre zrozumienie zagadnień ubezpieczeniowych. Indywidualne podejście do klienta dokładność i sumienność t o dodatnie atuty współpracy. Współpraca z firmą Biuro Brokerskie ,,PULS' Andrzej Mikołajewski daje podstawę do stwierdzenia, że jest to godny polecenia partner do współpracy wykonujący powierzone zadania solidnie i terminowo dbając o interesy ubezpieczeniowe klienta. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić usługi świadczone przez brokera.

PREZES ZARZĄDU PT TRANSBUD BIS Sp. z o.o.
mgr Marian Karaszkiewicz

Chcemy wyrazić swoje zadowolenie z wysokiej jakości usług świadczonych przez Biuro Brokerskie ,, PULS " z siedzibą w Inowrocławiu. Nasza współpraca z Biurem Brokerskim ,, PULS "' reprezentowanym przez brokera Andrzeja Mikołajewskiego spowodowała, że jesteśmy objęci fachową i profesjonalną obsługą w zakresie ubezpieczeń oraz pomocą w likwidacji szkód. Fakt, że nie pozostajemy sami w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi daje nam poczucie bezpieczeństwa. Wysokość składek zostaje ustalona po wynegocjowaniu wszystkich możliwych do uzyskania upustach i obniżkach. Obsługa brokerska jest wymierna w złotówkach, co zauważamy w analizach ekonomicznych.

CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR ds. EKONOMICZNYCH ZRM PAŁUKI Sp z o.o.
mgr Marek Kłos

Współpraca z brokerem Panem Andrzejem Mikołajewskim reprezentującym Biuro Brokerskie 'PULS'' trwa kilka lat. Wnikliwa ocena zagrożeń uwzględniająca specyfikę naszej działalności umożliwiła nam pełną ochronę ubezpieczeniową przy maksymalnych ulgach w ustalaniu wysokości składek. Wszystkie negocjacje w naszym imieniu prowadzone są szybko i fachowo. Dotychczasową współpracę oceniamy bardzo pozytywnie zarówno na etapie zawierania umów jak i likwidacji szkód.

PREZES ZARZĄDU ZPMB PROMAX Sp z o.o.
Anna Beneturska

Współpracę z Biurem Brokerskim „PULS” reprezentowanym przez brokera Pana Andrzeja Mikołajewskiego rozpoczęliśmy w 1998 roku. Współpraca ta przyniosła naszej Firmie korzyści: -dokonana została wnikliwa ocena stopnia zagrożenia, co umożliwiło objęcie Spółki pełną ochroną ubezpieczeniową -otrzymaliśmy korzystne warunki ubezpieczenia i kwotacje składek -posiadamy fachową i profesjonalną pomoc przy likwidacjach szkód Sprawowana w sposób ciągły przez Brokera opieka merytoryczna daje nam w kontaktach z firmami ubezpieczeniowymi poczucie bezpieczeństwa.